Stadgar

Stadgar för Hälsinglands FordonsHistoriker

§1 Föreningens namn är

Hälsinglands FordonsHistoriker, förkortas HFH

§2 Föreningens ändamål

Hälsinglands FordonsHistoriker är en ideell förening med målsättning

 • att verka för bevarande och restaurerande av gamla, intressanta eller ovanliga fordon.
 • att tillvarata och bevara det kulturhistoriska arv som förknippas med motorism genom tiderna samt
 • att sprida kunskaper om den kulturella, sociala, ekonomiska och tekniska betydelse motorismen haft i samhället.

§3 Föreningens verksamhet

Föreningen skall verka för den i § 2 angivna målsättningen genom

 • att utge medlemsmatrikel för att underlätta kontakter mellan medlemmarna,
 • att medverka till att medlemmarnas fordon bevaras och restaureras på ett vederhäftigt sätt,
 • att samarbeta med myndigheter, klubbar, institutioner, företag m.m. med anknytning till hobbyn,
 • att ordna veteranrallyn och andra sammankomster,
 • att på andra sätt stödja medlemmarna och hobbyn samt
 • att hålla återkommande medlemsmöten.

§4 Medlemskap

Föreningen har ordinarie medlemmar och hedersmedlemmar. Ordinarie medlemskap kan vinnas av envar som betalar inträdesavgift, medlemsavgift och som har ett seriöst intresse för gamla fordon samt godtagit föreningens målsättning och verksamhet.

Styrelsen eller årsmötet kan kalla särskilt förtjänt person som hedersmedlem.

§5 Medlemsavgift

Medlemsavgift fastställes av årsmötet. Hedersmedlem erlägger ingen avgift. Medlemsavgiften gäller för kalenderår och skall vara erlagd före Januari månads utgång. Medlem som ej erlagt avgift i tid anses ha utträtt ur föreningen.

 §6 Utträde och uteslutning

Medlem som skriftligt/muntligt anmäler utträde ur föreningen befrias omedelbart från medlemskap, men erlagd avgift återbetalas ej. Om medlem uppträtt på sätt som grovt kan eller har skadat klubben, dess målsättning eller verksamhet, kan styrelsen pröva frågan om uteslutning. Verkställande om uteslutning skall beslutas av samtliga styrelsemedlemmar.

 §7 Beslutande och verkställande organ

Högsta beslutande organ är årsmöte eller extra årsmöte. Den omedelbara ledningen av klubbens verksamhet handhas av styrelsen som verkställer beslut från årsmöte eller extra årsmöte, och som också fattar nödvändiga beslut om klubbens löpande verksamhet under verksamhetsåret.

§8 Verksamhetsår samt årsmöte

Verksamhetsåret är 1 januari-31 december. Årsmötet skall hållas under mars. Styrelsen kallar till årsmöte samt utsänder föredragningslista minst två veckor före utsatt dag för årsmötet.

 1. justering av röstlängd/medlemslista.
 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning.
 3. Fastställande av dagordningen.
 4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 6. Genomgång och godkännande av föregående årsmötesprotokoll.
 7. Föredragning av verksamhetsberättelse.
 8. Genomgång av revisionsberättelsen.
 9. Fastställelse av balans och resultaträkning.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar.
 11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
 12. Fastställelse av årsavgift för kommande verksamhetsår.
 13. Val av ordförande
 14. Val av styrelseledamöter.
 15. Val av revisorer.
 16. Tillsättande av valberedning.
 17. Övriga frågor.

Varje medlem äger en röst. Röstning genom ombud eller med hjälp av fullmakt får ej ske. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet. Ordförande har utslagsröst.

§9 Revision

Revisor/erna kan vara två ordinarie och en suppleant. De skall väljas för ett år i taget. Styrelsen skall senast en månad före årsmötesdagen tillhandahålla revisorerna räkenskapshandlingar, styrelseprotokoll för granskning. Revisorerna skall när som helst under verksamhetsåret på begäran erhålla tillgång till räkenskapsmaterial och kassa för erforderliga kontroller.

§10 Styrelse och kommittéer

Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter samt två suppleanter varvid skall ingå ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre av dess ledamöter är närvarande. Styrelsen sammanträder på kallelse från ordförande eller då minst två stycken av de övriga styrelsen så önskar. Klubben firma tecknas av ordförande och kassör var för sig konton i bank och post. Styrelsen skall utse försäkringsansvarig, chaufförer, särskilda kommittéer och funktionärer när så erfordras.

§11 Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av envar som är medlem och skall senast två månader före årsmötet tillställas styrelsen. Förslag om ändring av stadgarna skall av styrelsen utsändas till samtliga medlemmar senast två veckor före årsmötet. Vid omröstning på årsmötet fordras minst 2/3 majoritet för att förslaget skall medföra ändring av stadgarna.

§12 Extra årsmöte

Extra årsmöte skall hållas när styrelsen anser det nödvändigt, på begäran av revisor eller då 1/10 av medlemmarna så önskar. Styrelsen ska kalla till extra årsmöte inom 3veckor. Kallelse ska sändas till medlemmarna senast 2veckor innan mötet. Kallelsen ska innehålla dagordning där ärenden som föranlett årsmöte ska redovisas.

§13 Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning skall fastställas vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena kan vara ett extra årsmöte. Beslut om upplösning kan fattas endast vid det därpå följande årsmötet eller av styrelsen påkallad extra årsmöte. För att beslut om upplösning av föreningen skall vara giltigt erfordras minst 3/4 majoritet vid omröstningen. Vid upplösning av förening skall behållna medel disponeras i enlighet med årsmötets beslut.

Dessa stadgar antogs vid årsmötet den 8/10 2008